• Nikomu za žiadnych okolností nedávaj svoj pas (samozrejme okrem pohraničnej stráže a polície). Všetky potrebné náležitosti si má každý vybavovať sám. Ani pri práci načierno zamestnávateľ tvoj pas nepotrebuje!
  • Pas a ostatné dôležité doklady (napr. pracovné povolenie) nos vždy so sebou. Ak ti niekto doklady zoberie alebo ich stratíš, okamžite to nahlás na polícii a kontaktuj slovenské veľvyslanectvo v danej krajine.
  • Stratu, krádež peňazí, cestovného pasu alebo akéhokoľvek iného dokladu nahlás na miestnej polícii. Trvaj na vydaní písomného potvrdenia o hlásení straty alebo krádeže.
  • Ozývaj sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa pred odchodom dohodli.
  • Oznám domov každú zmenu pobytu.
  • Neprijímaj žiadne dary ani pôžičky, nebuď nikomu dlžníkom.
  • Dávaj na seba dobrý pozor, vyhýbaj sa neosvetleným uliciam, nebezpečným štvrtiam, nenos so sebou cennosti a pod.
  • Zákony sú v každej krajine iné rovnako ako sankcie za ich porušenie. Zodpovednosť za protiprávne konanie nesie každý sám. Nezabúdaj, že v niektorých krajinách platia aj špecifické zákony, ktoré pre nás nemusia byť samozrejmosťou.
  • Vyhýbaj sa akémukoľvek kontaktu s drogami. Hrozia ti sankcie vo forme finančnej pokuty, trestu odňatia slobody alebo v niektorých štátoch, ako je napr. Thajsko, aj trest smrti.
  • Aj keď sa nechystáš v zahraničí šoférovať, oboznám sa aspoň so základnými miestnymi pravidlami cestnej premávky.
  • V prípade potreby neváhaj kontaktovať slovenské veľvyslanectvo, miestnu políciu, prípadne iné inštitúcie, ktoré ti v prípade akútnej núdze môžu pomôcť (často to môže byť napríklad kostol, nemocnica a podobne).