Na Slovensku môžu sprostredkovať prácu do zahraničia len fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú živnosť na sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Priebežne aktualizovaný zoznam agentúr, ktoré túto živnosť majú, si môžeš vyzdvihnúť na Ústredí práce, na ktoromkoľvek Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho stiahnuť zo stránky www.upsvar.sk. Agentúru si môžeš overiť aj prostredníctvom Živnostenského registra na stránke www.zrsr.sk.

Čo môžeš a máš vyžadovať od sprostredkovateľa práce

Klient musí dostať informáciu o podmienkach získania povolení na prácu a na pobyt. Sprostredkovateľ práce musí klientovi poskytnúť podrobné informácie o práci, ktorú bude vykonávať a upozorniť ho na práva a povinnosti, ktoré bude ako zamestnanec v danej krajine mať. Pracovné podmienky, výška mzdy a pod. musia byť jasne stanovené v písomnej dohode o sprotredkovaní práce, ktorú klient so sprostredkovateľom uzatvorí.

Poplatok za sprostredkovanie zamestnania môže sprostredkovateľ vyberať len od právnickej alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Od teba ako klienta nemôže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním práce (podľa zákona č. 96/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti – § 25).