Dohoda so sprostredkovateľom práce/pracovná zmluva  musí byť uzatvorená písomne, v dvoch identických origináloch – jeden patrí tebe. Dohodu podpíš po tom, čo si ju pozorne preštuduješ, a až keď je podpísaná sprostredkovateľom zamestnania.

Má obsahovať najmä:

  • názov a adresu budúceho zamestnávateľa, jeho identifikačné číslo a druh činnosti, ktorou sa zaoberá, kontaktné informácie
  • čas, na ktorý sa pracovná zmluva uzatvára
  • opis náplne a podmienok práce, výšku platu/mzdy
  • rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody
  • spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia

So svojím budúcim zamestnávateľom musíš uzavrieť pracovnú zmluvu. Podobne ako dohoda o sprostredkovaní musí zmluva obsahovať najmä údaje o zamestnávateľovi, dĺžku trvania zamestnania, pracovnú náplň a podmienky (napr. ubytovania a stravovania), výšku platu/mzdy a informácie o poistení.