IOM pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi pred návratom a pri návrate do krajiny ich pôvodu. Tieto služby sú určené občanom slovenského pôvodu, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi v inej krajine. IOM pomáha tiež migrantom, ktorí sa stali obeťami obchodovania na Slovensku, resp. boli vykorisťovaní v zahraničí a momentálne sa nachádzajú na Slovensku. 

Obete obchodovania s ľuďmi majú právo na poskytnutie pomoci, či už pri bezpečnom návrate domov alebo pri zaistení bezpečia a starostlivosti po návrate. Môže ísť o tieto typy pomoci:

Pred návratom do krajiny pôvodu:

 • zabezpečenie bezpečného ubytovania, stravy, hygieny a ošatenia,
 • zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a komplexných služieb sociálnej asistencie,
 • tlmočenie,
 • odhad možných rizík po návrate,
 • pomoc a poradenstvo pri prípadnej spolupráci s políciou a úradmi v krajine, kde sa osoba nachádza,
 • poskytnutie informácií o ceste,
 • zabezpečenie cestovných dokladov alebo náhradných cestovných dokladov,
 • overenie potrebných dokumentov,
 • zabezpečenie cestovných lístkov,
 • poskytnutie zoznamu kontaktov a služieb v krajine pôvodu.

Pri návrate do krajiny pôvodu:

 • sprievod na miesto odchodu,
 • osobná asistencia pri prípadnom prestupe,
 • vyzdvihnutie a sprievod z miesta príchodu do miesta pobytu v krajine pôvodu,
 • odovzdanie osoby do starostlivosti organizácie, ktorá poskytuje sociálnu starostlivosť po návrate.

V prípade maloletých obetí obchodovania s ľuďmi a obetí zbavených svojprávnosti IOM zabezpečí sprievod počas celej cesty domov.

Po návrate do krajiny pôvodu

Po návrate na Slovensko môže obeť obchodovania s ľuďmi využiť služby Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tieto služby  poskytuje Slovenská katolícka charita a Slovenské krízové centrum Dotyk, ktoré – v prípade záujmu obete o tieto služby – prevezmú ďalšiu starostlivosť.

 Reintegračná asistencia môže zahŕňať:

 • zdravotná pomoc, napr. všeobecné zhodnotenie zdravotného stavu, gynekologické vyšetrenie, testy na HIV a iné pohlavne prenosné choroby vrátane liečby a pod.;
 • psychologické poradenstvo, napr. psychologické a psychiatrické vyšetrenie, dlhodobejšia individuálna alebo terapeutická starostlivosť vrátane rodinnej a pod.;
 • sociálne poradenstvo a asistencia, napr. asistencia pri styku s úradmi pri vybavovaní si dokladov, poistenia, sociálnych dávok a pod.;
 • právne poradenstvo, napr. vypracovanie právnej analýzy prípadu obete, zastupovanie, sprievod pri právnych úkonoch;
 • podpora v procese prípadnej spolupráce s políciou – spolupráca klienta s políciou je dobrovoľná;
 • bezpečné ubytovanie, napr. zaplatenie časovo obmedzeného pobytu v krízovom centre,
 • vzdelanie a rekvalifikácia, napr. poskytovanie krátkodobých odborných kurzov, podpora pri hľadaní zamestnania a pod.;
 • finančný príspevok na pokrytie konkrétnych (základných) životných potrieb počas stanovenej doby;

Zásady IOM 

Asistenciu obetiam obchodovania s ľuďmi poskytuje IOM v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi a dokumentmi v oblasti pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

Pri poskytovaní pomoci a komunikácii dodržiavame anonymitu klienta a rešpektujeme zachovávanie súkromia a ochrany osobných údajov. Poskytovanie pomoci opierame o informovaný súhlas klienta tzn. klienta informujeme o všetkých možnostiach a službách a nekonáme bez jeho súhlasu.